Day: November 17, 2018

Portsmouth Valkyries vs Witney Ladies

Old Georgians RFC vs Portsmouth

Portsmouth 2 vs New Milton

Isle of Wight 2 vs Portsmouth 3